top of page

Vedtekter

Vedtatt på ordinært landsmøte 27. april 2024
 

 1. NAVN

Organisasjonens navn er Humanistene. På engelsk: The Humanist Society Norway. 

 1. FORMÅL

Humanistene er et livssynssamfunn som fremmer humanistiske verdier. Forbundet, som er basert på frihet, likhet og rettferdighet, er frittstående og partipolitisk uavhengig.
 

 1. MEDLEMSKAP

Alle personer fra fylte 15 år kan selv melde seg inn i Humanistene. Medlemskapet, som forutsetter at man ikke er medlem i et annet tros- og/eller livssynssamfunn, er kostnadsfritt. Foresatte kan melde inn barn under 15 år.
 

 1. LANDSMØTET
   

4.1. Landsmøtet er forbundets øverste myndighet og gjennomføres innen 30. april annethvert år.
 

4.2. Det ordinære landsmøtet skal behandle følgende:

  1. Godkjenning av delegater, innkalling og saksliste.

  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.

  3. Godkjenning av årsberetning og revidert årsregnskap.

  4. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

  5. Orientering om strategisk langtidsplan.

  6. Orientering om arbeidsplan og budsjett for inneværende år.

  7. Valg av styreleder og styrerepresentanter.

  8. Valg av revisor.

  9. Eventuelle andre saker som ligger til landsmøtet å behandle.
    

4.3. Den som er registrert medlem ved årsskiftet, har møte-, forslags-, tale- og stemmerett på landsmøtet. Hvis en er innmeldt etter årsskiftet, har man møte-, forslags- og talerett. Alle rettigheter forutsetter personlig tilstedeværelse.
 

4.4. Landsmøtets ordinære saker vedtas ved simpelt flertall. Endringer i vedtekter krever to tredjedels flertall. Blanke og avholdne stemmer teller ikke med i stemmegrunnlaget. Underskrevet protokoll fra landsmøtet offentliggjøres på forbundets nettsider.
 

4.5. Følgende frister gjelder for forberedelse av landsmøtet:

  • Innkalling til landsmøtet sendes ut senest åtte uker før.

  • Forslag til vedtektsendringer og innspill til forretningsorden må være styret i hende senest seks uker før.

  • Påmeldingsfrist til landsmøtet er fire uker før.

  • Saksdokumenter utsendes senest fire uker før.

  • Ved ekstraordinære hendelser kan fristene fravikes.
    

4.6. Ekstraordinært landsmøte

  • Ekstraordinært landsmøte kan avholdes hvis styrets flertall eller minst halvparten av stemmeberettigede delegater på ordinært landsmøte krever det. Dato settes av styret og innkalling skal skje med minimum to ukers varsel.

  • Ekstraordinært landsmøte skal avholdes hvis det på landsmøtet oppstår ekstraordinære hendelser av alvorlig og/eller uvennlig karakter. Dato for ekstraordinært landsmøte settes av styret og innkalling skal skje med minimum fire ukers varsel.
    

 1. STYRET

5.1. Styret skal ha fem faste styremedlemmer, valgt for fire år av gangen, hvorav styrets leder velges særskilt. Inntil tre varamedlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmer kommer på toppen av de øvrige styremedlemmer. Det tilstrebes balanse med hensyn til kontinuitet og mangfold. 

5.2. Styret gjennomfører landsmøtets vedtak og ivareta organisasjonens interesser i tråd med vedtekter, formål, verdier og planer.
 

5.3. Styret ansetter generalsekretær. Det er styrets leder som på vegne av styret ivaretar arbeidsgiveransvaret overfor generalsekretæren.
 

5.4. Styret møtes normalt fire ganger per år og ellers ved behov, hvis styreleder eller minst to styremedlemmer krever det. Generalsekretær har møteplikt og forslagsrett.
 

5.5. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar. Vedtak i styret fattes med simpelt flertall, dog har styrets leder dobbeltstemme ved stemmelikhet.
 

5.6. Hvis en styrerepresentant fratrer underveis i perioden, har styret fullmakt til å utpeke et nytt medlem som representant fram til neste landsmøte.

 1. TEGNING AV FORBUNDET

Forbundet tegnes av styrets leder. Styret kan tildele prokura.
 

 1. OPPLØSNING
   

7.1. Eventuell oppløsning av Humanistene må besluttes av to separate landsmøter. En anbefaling om oppløsning vedtas på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte med minst to tredjedels flertall av avgitte stemmer. Vedtaket må deretter bekreftes med minst to tredjedels flertall i ordinært eller ekstraordinært landsmøte minimum seks måneder senere. Blanke og avholdne stemmer teller ikke i stemmegrunnlaget.
 

7.2. I tilfelle oppløsning skal Humanistenes netto formue stilles til disposisjon for et formål basert på forbundets formål og nærmere beskrevet i landsmøtevedtak.

Succulents

Kontakt oss

Om du lurer på noe er vi tilgjengelig mandag til fredag fra 09:00 til 15:00 per telefon.

bottom of page