top of page
Pride Parade

Hjertesaker

Bli kjent med det vi brenner for

Hva ønsker vi å skape?

Basert på vårt verdigrunnlag, har vi valgt ut noen hjertesaker som vi aktivt jobber med og som påvirker alle prosjektene som vi skaper. Disse hjertesakene ser vi på som viktige grunnbrikker i å skape et mer inkluderende og mangfoldig samfunn. 

I do believe in humanism, and I believe that we should treat each other with respect and care and look after each other. All human beings should have an equal chance to survive in society, and inequality is a big problem in society.
 

STELLAN SKARSGAARD

Hands Up

1

Fremme Humanisme for å skape et inkluderende
samfunn for alle.

Vi skal være en åpen og inkluderende humanisme i samfunnet, og en tydelig stemme for menneskeverd, likeverd, frihet og ansvar.

Vi anerkjenner alle humanister som likeverdige – troende, ikketroende som tvilende. Fordi vi anerkjenner og lever etter de humanistiske kjerneverdiene, ikke hva den enkelte ellers tror på eller undres over. Ved å vektlegge det som forener oss kan vi fokusere det viktigste – å skape et rausere samfunn for alle basert på humanistiske kjerneverdier.

2

Arbeide for menneskeverd og mot sosial ulikhet

Alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter til å leve trygge og gode liv. Derfor kjemper vi kampen mot urettferdighet og sosial ulikhet.

Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi og menneskeverdet er absolutt og likt for alle. Vi anerkjenner at ikke alle har de samme mulighetene til å leve trygge og gode liv i dagens samfunn. Det forsøker vi å gjøre noe med. Menneskerettighetserklæringen er vårt rammeverk. Vi jobber med å avdekke og belyse urettferdighet, og etterse at våre myndigheter overholder internasjonale og nasjonale forpliktelser.

3

 Jobbe for inkludering og mot diskriminering

Et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn er fundamentalt. Et samfunn der den enkelte har frihet til å være seg selv, uansett kjønn, etnisitet, legning og andre forhold som brukes til å skille mellom oss mennesker.

Mangfold, åpenhet og inkludering skaper gode samfunn. Jo flere som lever fritt og deltar i samfunnet, jo bedre forutsetninger har vi for gjensidig respekt, forståelse og samarbeid. Mange mennesker opplever diskriminering og utenforskap. Vi setter søkelyset på utsatte grupper og arbeider for å bidra til et mer inkluderende samfunn.

4

Aktivt medvirke til en nyansert og konstruktiv dialog

Vi bidrar til tryggere og mer inkluderende menings-, erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom raus dialog.

Dialog er en forutsetning for et godt ytringsklima og et styrket demokrati for å kommunisere ulike perspektiv. Flere stemmer blir hørt, og vi forstår og lærer mer av hverandre. Dialog er brobygging i praksis og viktig for økt forståelse oss imellom og for å motvirke polarisering. Mennesker med ulik bakgrunn og perspektiv inviteres til å utveksle tanker, meninger og erfaringer for å lytte og lære av hverandre, der poenget ikke er å skulle overbevise noen eller å vinne debatten.

5

Arbeide for å bevisstgjøre menneskets ansvar med hensyn til natur og miljø

Vi jobber for å synliggjøre vårt felles ansvar for natur og miljø og de mange mulighetene til å kunne gjøre bærekraftige valg.

Naturen er verdifull, uavhengig av hvor nyttig eller unyttig den er for menneskene. Vi er bevisste det faktum at mennesker påvirker naturen positivt som negativt gjennom våre handlinger, og med det ansvar dette medfølger. Holdninger er viktige for å skape bevissthet rundt våre felles utfordringer. Vi fremmer derfor praktiske og relevante tiltak overfor enkeltmennesker og samfunnet som kan inspirere til bærekraftige valg og levemåter.

bottom of page